card

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл

Нийслэлийн прокурорын газрын түүхэн товчоо

БНМАУ-ын Шүүх яамны сайдын 1931 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 8 тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын прокурорын газрыг Хотын шүүхийг түшиглэн анх байгуулжээ.

Улаанбаатар хотын прокурорын газар нь анх өдгөөгийн Улсын Багшийн дээд сургуулийн баруун хойд талд байсан хөх өнгийн тоосгон байшинд Богд хан уулын аймгийн буюу өдгөөгийн Төв аймгийн прокурорын газартай хамт байрлан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

Тус прокурорын газар 1993 оны 7 дугаар сард шинэчлэн зохион байгуулагдаж, Нийслэлийн прокурорын газар хэмээн нэршил, бүтцээ өөрчилж, Улсын ерөнхий прокурорын 1993 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/207 дугаар тушаалаар Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих алба, Мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих алба, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих алба, Шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох албууд ажиллахаар болж, анх удаа Тамгын хэлтэстэй болжээ.

Өдгөө Нийслэлийн прокурорын газар нь 52 прокурор, ажилтны орон тоотой ажиллаж байна.